Časté chyby pri učení sa nemeckého jazyka

Nemecký jazyk je jedným z najrozšírenejších jazykov na svete a je dôležitým jazykom pre mnoho ľudí. Pre mnohých študentov sa učenie nemeckého jazyka môže javiť ako náročná úloha, a preto sa môžu dopúšťať niektorých bežných chýb. Mnoho študentov robí pri učení sa nemeckého jazyka určité chyby, ktoré môžu spomaliť ich učebný proces. V tomto blogu sa predovšetkým pozrieme na niektoré z najčastejších chýb, ktoré robia študenti pri učení sa nemeckého jazyka.

Pozrite si tiež: Výučba nemeckého jazyka online

Nesprávne prenášanie poznatkov a gramatiky z materinského jazyka do nemeckého jazyka.

Jednou veľmi častou chybou, ktorú robia študenti pri učení sa nemeckého jazyka, je prenášanie poznatkov a gramatiky z ich materinského jazyka do nemeckého jazyka. Nemecký jazyk má totiž svoje vlastné gramatické štruktúry a pravidlá, ktoré sa môžu líšiť od gramatiky v ich materinskom jazyku študentov.

Napríklad slovenské podstatné meno – slovo lopta – je tá lopta, teda ženského rodu, avšak v nemčine je to der Ball, teda ten lopta po nemecky. Študent si preto musí zapamätať, že podstatné mená majú vo väčšine prípadov odlišné rody.

Alebo zvratné slovesá – sloveso lernen je nezvratné, zvratné je len v slovneskom jazyku. Nemecké zvratné slovesá sa vyznačujú od ostatých slovies pomocou zvratného – sich, čo sa musí naučiť a používať správne.

Ďalším príkladom je používanie predložiek. Napríklad, slovenská predložka „na“ sa môže preložiť ako „auf“ alebo „an“ v nemeckom jazyku, v závislosti na kontexte. Študenti sa preto musia naučiť správne používať nemecké predložky a ich významy.

Takisto existujú aj iné jazykové štruktúry a pravidlá, ktoré sa môžu líšiť od materinského jazyka študenta a ktoré sa musia naučiť pre správne ovládanie nemeckého jazyka. Preto je dôležité, aby si študenti uvedomili, že nemecký jazyk má svoje vlastné špecifiká a nejde iba o preklad z ich materinského jazyka.

Nesprávne vyslovovanie slov

Jednou z najčastejších chýb, ktoré robia študenti, je nesprávne vyslovovanie slov. V nemeckom jazyku je dôležité vyslovovať slová správne, pretože môže dôjsť k zmätku a nedorozumeniam. Preto je dôležité naučiť sa vysloviť slová správne od začiatku učenia.

Správna intonácia a výslovnosť sú veľmi dôležité pre porozumenie a komunikáciu v nemeckom jazyku.

Tu sú niektoré tipy, ako sa môžete naučiť správne vedieť intonicky vyslovovať slová:

 • Počúvajte nemecký jazyk. Počúvanie nemeckých rečníkov a sledovanie nemeckých filmov alebo televíznych relácií môže pomôcť študentom naučiť sa správnu intonáciu a výslovnosť.
 • Opakujte slová a vety. Študenti by mali opakovať slová a vety nahlas, aby si mohli všimnúť, aké zvuky sú dôležité pre správnu výslovnosť.
 • Skúšajte si nahlas čítať. Mali by ste čítať nahlas z nemeckých kníh alebo časopisov a snažiť sa zachytiť intonáciu a rýchlosť reči.
 • Nahrávajte sa a porovnávajte. Študenti by si mali nahrávať svoj hlas, aby mohli počúvať svoju intonáciu a výslovnosť a porovnať ju s nahrávkou nemeckého rečníka.
 • Použite online zdroje. Existuje množstvo online zdrojov, ktoré môžu pomôcť študentom naučiť sa správnu intonáciu a výslovnosť. Napríklad, webová stránka Forvo (https://de.forvo.com/) poskytuje nahrávky výslovnosti slov v rôznych jazykoch vrátane nemeckého jazyka.
 • Praktizujte s ostatnými študentami. Študenti by mali trénovať s ostatnými študentami, aby sa mohli vzájomne opravovať a učiť sa od seba.

Prečítajte si tiež: Metódy vo vyučovaní

Nedostatočná slovná zásoba

Slovná zásoba je kľúčovým prvkom pri učení sa akéhokoľvek jazyka. Mnohí študenti však nevenujú dostatočnú pozornosť rozšíreniu svojej slovnej zásoby a obmedzujú sa na používanie len niekoľkých základných slov a fráz. Preto je dôležité venovať dostatočnú pozornosť rozšíreniu slovnej zásoby a učiť sa nové slová a frázy v kontexte.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa dá rozšíriť slovná zásoba:

 • Čítanie – Čítanie kníh, novín, časopisov, blogov a iných materiálov v cieľovom jazyku môže pomôcť zlepšiť slovnú zásobu. Ak narazíte na neznáme slová, môžete si ich poznamenať a naučiť sa ich význam.
 • Počúvanie – Počúvanie hudby, podcastov, rozhovorov alebo iných zvukových nahrávok v cieľovom jazyku môže pomôcť rozšíriť slovnú zásobu a zlepšiť výslovnosť.
 • Učebnice a slovníky – Používanie učebníc a slovníkov môže byť užitočné pri učení sa nových slov a ich významov.
 • Opakovanie – Opakovanie nových slov a fráz môže pomôcť ich zapamätať si a zlepšiť ich používanie.
 • Konverzácia – Konverzácia s učiteľom a s ďalšími študentami jazyka môže byť užitočná pri zdokonaľovaní slovnej zásoby a zlepšovaní schopnosti používať nové slová.
 • Aplikácie – Existuje množstvo aplikácií na smartfónoch a tabletoch, ktoré ponúkajú hry a cvičenia, ktoré pomáhajú zlepšovať slovnú zásobu. (Napríklad https://duocards.com/sk/)

Je dôležité si uvedomiť, že rozširovanie slovnej zásoby nie je proces, ktorý sa deje cez noc. Je to proces, ktorý vyžaduje trpezlivosť a čas. Ak budete pravidelne používať niektoré z vyššie uvedených spôsobov, postupne si budete osvojovať nové slová a zlepšovať svoju schopnosť používať ich v správnom kontexte.

Ignorovanie gramatiky

Jednou z najväčších chýb, ktoré robia študenti nemeckého jazyka, je ignorovanie gramatiky. Nemecký jazyk má rozvinutý gramatický systém a preto je veľmi dôležité naučiť sa ho správne. Ak študent ignoruje gramatiku, jeho reč bude plná chýb a bude zložitejšie ju pochopiť. Pri ignorovaní gramatiky môžu byť študenti náchylní k tvorbe vety alebo frázy s nevhodnou štruktúrou, čo môže viesť k nedorozumeniu alebo nesprávnemu pochopeniu. Ak sa študenti nevenujú gramatike, môžu byť aj náchylnejší k príliš doslovnému prekladu zo svojho materinského jazyka, ktorý môže viesť k nezmyselným alebo nepresným frázam. Správna znalosť gramatiky tiež umožňuje študentom vytvárať správne a prezentovateľné texty, čo môže byť veľmi dôležité v akademickej alebo pracovnej oblasti. Preto je dôležité venovať dostatok času na štúdium gramatiky a jej správne používanie pri tvorbe viet a fráz.

Naučenie sa slov bez kontextu

Mnohí študenti sa pri učení slov zameriavajú iba na ich preklad, bez toho aby sa pozreli na kontext, v ktorom sa slovo používa. Tento prístup však nemusí byť veľmi účinný, pretože slová môžu mať rôzne významy v závislosti od kontextu, v ktorom sa používajú.

Je preto dôležité učiť sa slová v kontexte, aby sa zlepšila ich výslovnosť a gramatika a aby sa porozumelo ich použitiu v reálnej komunikácii. Študenti by sa mali sústrediť na to, ako sa slová používajú v rôznych situáciách a kontextoch a na to, ako sa môžu tieto slová použiť pri tvorbe viet a fráz. Keď sa slová učia v kontexte, študenti si lepšie zapamätajú, ako sa používajú a budú ich môcť použiť správne v reálnych situáciách.

Ďalšie veľmi časté chyby sú:

Jednou z najzákladnejších vecí, ktoré sa študenti učia, je pravidlo, že sloveso v oznamovacej vete v nemeckom jazyku stojí vždy na druhom mieste. Toto pravidlo znie jednoducho, ale mnohí študenti robia chyby pri jeho používaní. 

Niektorí študenti majú problém s poradím slov v nemeckých vetách. Keďže sloveso v oznamovacej vete musí byť na druhom mieste, je dôležité vedieť, ako správne poradiť ostatné slová v vete.

Okrem pozície slovesa v oznamovacej vete je dôležité vedieť aj to, ako používať sloveso vo vedľajšej vete. Sloveso vo vedľajšej vete sa v nemeckom jazyku zvyčajne nachádza na konci vety.

Učenie sa nemeckého jazyka môže byť náročné, ale ak sa študenti naučia tieto základné pravidlá, môžu sa vyhnúť mnohým častým chybám. Preto je dôležité venovať pozornosť pravidlám o pozícii slovesa v oznamovacej vete a použitiu slovesa vo vedľajšej vete a trénovať ich pravidelným cvičením. Takto sa postupne naučia nemecký jazyk s väčšou istotou a úspešne prekonajú jazykové prekážky.