Stornovanie lekcií

Stornovacie podmienky vyučovania

V prípade stornovania vyučovania nemeckého jazyka platia nasledujúce pravidlá:

Stornovanie musí byť doručené lektorovi najneskôr 24 hodín pred začiatkom vyučovania.

Ak sa vyučovanie (stretnutie s lektorom) stornuje menej ako 24 hodín pred začiatkom, stornovanie sa považuje za oneskorené a lektor si môže účtovať poplatok za neuskutočnené vyučovanie.

Ak sa študent nezúčastní na vyučovaní bez predchádzajúceho stornovania, lektor si môže účtovať poplatok za neuskutočnené vyučovanie.

V prípade opakujúceho sa oneskoreného stornovania alebo nezúčastňovania sa na vyučovaní bez stornovania, si lektor môže uplatniť právo ukončiť vyučovanie so študentom.

Dôvody, prečo si lektor pýta peniaze za neskoro stornované hodiny v plnej výške, sú nasledovné:

Lektor si musí plánovať svoj čas, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie a mať čas na plánovanie ďalších lekcií. Oneskorovanie stornovania znamená, že lektor musí zmeniť svoj plán a možno nájsť nového študenta na voľný čas.

Vyučovanie sa má konať každý týždeň minimálne raz (za týždeň v trvaní 90 minút), aby sa študent mohol postupne zlepšovať a udržiavať si kontinuitu v učení jazyka. Oneskorovanie stornovania alebo nezúčastňovanie sa na vyučovaní môže spôsobiť prerušenie učenia a študent sa môže vzdialiť od vyučovacieho procesu.

Ak študent opakovane stornuje vyučovanie neskôr ako 24 hodín pred začiatkom, lektor nemá možnosť si nájsť iného študenta na uvoľnený čas a preto si musí účtovať poplatok za neuskutočnené vyučovanie.

Je dôležité dodržiavať pravidlá stornovania vyučovania jazyka, aby sa udržala kontinuita v učení a aby sa zabezpečilo, že si lektor môže plánovať svoj čas a mať možnosť nájsť nového študenta v prípade, že je to potrebné.

Je dôležité dodať, že ak si študent zakúpi budžet hodín na vyučovanie nemeckého jazyka, tak tento budžet musí byť vyčerpaný v stanovenom časovom rámci. Konkrétne, lekcie, ktoré sa nenavštívili a nevyužili z celkového počtu zakúpených hodín v priebehu 30 dní od dátumu zakúpenia budgetu, prepadajú a nie je možné ich neskôr využiť.

To znamená, že študent musí aktívne komunikovať s lektorom a plánovať svoje vyučovacie hodiny tak, aby bol schopný využiť celý zakúpený počet hodín v stanovenom časovom rámci. Je potrebné si uvedomiť, že prepadnuté hodiny nie sú vrátené a študent za ne neobdrží žiadnu refundáciu. Preto je dôležité plánovať si svoj čas efektívne a využívať všetky vyučovacie hodiny, ktoré ste si zakúpili.

V prípade nepredvídaných situácií, ktoré zahŕňajú zdravotné problémy alebo iné naliehavé situácie, môže lektor výnimočne vyjsť v ústrety študentovi a pozmeniť dátum alebo čas vyučovania. Je však dôležité zdôrazniť, že takéto situácie by mali byť len výnimočné a že lektor môže vyhovieť takémuto požiadavku len raz za určité časové obdobie.

Stretnutia s lektorom, ak nebolo dohodnuté inak, sa plánujú týždeň vopred.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že neustále zmeny a oneskorené stornovania môžu viesť k neefektívnemu vyučovaciemu procesu. Plánovanie vyučovacích hodín je dôležité pre vytvorenie jasného a prehľadného harmonogramu vyučovania, ktorý umožní lektorovi prispôsobiť sa potrebám študenta a poskytnúť mu najlepšiu možnú výučbu. Ak sa však vyskytujú opakované zmeny v pláne, môže to spôsobiť narušenie vyučovacieho procesu a brániť študentovi dosiahnutiu optimálneho pokroku v učení jazyka.