VÝUČBA NEMECKÉHO JAZYKA ONLINE

Doučovanie a kurzy nemčiny online cez Skype od Mag. phil. Karol Decsi, PhD.

Cena jazykového kurzu:

20€ / 45 min
Jedno stretnutie pozostáva z dvoch vyučovacích hodín.

Pričom si študent musí zakúpiť balík 10 stretnutí (to je 20 vyučovacích hodín á 45 minút), spolu 200 € (ktoré musia byť zaplatené deň pred začatím zakúpeného balíka). Za vyučovanie vystavujem faktúru s QR-kódom.

Lekcia si vyžaduje prítomnosť študentov a učiteľov v reálnom čase. Budete hovoriť čo najviac, aby ste sa čo najrýchlejšie naučili nemecký jazyk. Používajú sa rôzne témy a metódy. Domáce úlohy na nasledujúcu lekciu dostanete e-mailom alebo v Google Docs.

Na hodinách používam metodické a didaktické princípy, ktoré sa uplatňujú pri kurzoch v Goetheho inštitúte. Cieľom mojich hodín je rozvíjať jazykové schopnosti študenta. Lekcie sú zamerané na účastníkov a zohľadňujú ich individualitu, záujmy a potreby výučby jazykov. Lekcie pripravujú študentov na jazykové vyjadrovanie, čo sa dosahuje simuláciami v kurze. Moja výučba sa zameriava na „komunikačné schopnosti“ ako primárny vzdelávací cieľ lekcií.

Moji študenti sú počas hodiny aktívni, čo môže viesť k lepším výsledkom v učení.
Úlohy sú koncipované tak, aby študent interagoval napríklad prostredníctvom hrania rolí, prostredníctvom rôznych sociálnych foriem alebo
prostredníctvom úloh, ktoré si niečo vyžadujú, aby mohol vyjednávať, niekoho presvedčiť alebo informovať o niečom, o čom ten druhý ešte nevie.
Študenti sú konfrontovaní s úlohami súvisiacimi s ich prostredím alebo iniciáciou budúcich jazykových aktivít.
Študenti majú možnosť objaviť „skutočné“ otázky a odpovedať na ne v cudzom jazyku.

Čo je potrebné si zabezpečiť, aby mohla začať výučba nemčiny online?

Počas mojich hodín študenti spoznávajú rôzne témy a používajú ich na rozvoj jazykových prostriedkov / foriem a ich funkcií. Študenti hovoria a píšu nemecky v situáciách, ktoré môžu vzniknúť mimo lekcií, a vytvárajú nemecké vety v rôznych každodenných situáciách. Ako učiteľ simulujem komunikačné situácie cez Skype a povzbudzujem študentov, aby v týchto situáciách hovorili a písali prostredníctvom jazyka, dobre nacvičených
výrazov, intonačných vzorcov atď.

Všetko, čo potrebujete, je pripojenie na internet, nainštalovaný Skype a funkčný mikrofón. Webkamera nie je nutnosťou. Cvičenia a texty Vám pošlem ako prílohu vopred e-mailom, alebo priamo cez Skype, resp. v Google docs. Rozhovory vedieme cez mikrofón a ak potrebujete,
všetko dôležité Vám píšem do chatu alebo cez Google docs
.

Počas mojich hodín môžu študenti spoznať formy a štruktúry jazykových zdrojov a ich pravidelnosť. Ako učiteľ sa prirodzene zameriavam na jazykové znalosti študentov. Študenti získavajú stratégie učenia. Ide o stratégie na analýzu foriem a štruktúr, na odhalenie ich zákonnosti a na nezávislé formulovanie.

Ciele a pravidlá

Cieľom mojej výučby je rozvíjať zručnosti. Každá hodina je starostlivo naplánovaná a môže byť formulovaná vo forme explicitného opisu vedomostí a zručností. Po uplynutí určitého časového obdobia majú študenti požadované kompetencie. Hlavným cieľom sú komunikačné schopnosti. Cieľ výučby na hodine sa zameriava na komunikačné situácie, autentické príležitosti reči a učebné materiály, ako aj na pragmatické vhodné jazykové správanie.

Pokiaľ vám termín dohodnutej schôdzky Skype nevyhovuje, zmeňte ho minimálne 24 hodín pred stanoveným dátumom. Inak sa hodina považuje za odučenú. Zrušenie vyučovania v deň konania sa považuje
za odučenú hodinu.