ÚRADNÉ PREKLADY

Cena za vyhotovenie úradného prekladu

od 1.6. si účtuje Karol 25 € / ns za preklad

+ písomné vyhotovenie prekladateľského úkonu = 2,66€

+ 1 vyhotovenie čiernobieleho listu formátu A4 = 0,10€

Kontrola nemeckého textu

25 € / ns

Poznámka: 1 ns (normostrana) = 1 800 znakov vrátane medzier.

Vyhláška 491/2004 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách,
náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov.

Vyhláška 491/2004 Z. z.

Podľa § 10 odsek 5 „Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Podľa § 12 odsek 1: „Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu, úkonu tlmočníckej činnosti (ďalej len „tlmočnícky úkon“) alebo úkonu prekladateľskej činnosti (ďalej len „prekladateľský úkon“) bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50 %.“

Podľa § 12 odsek 3 „Ak je preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30 %.

Vážení klienti,
v prípade, že potrebujete poslať preklad do zahraničia, tak prosím, aby ste poprosili Vám blízku osobu, nech u mňa preklad prevezme a Vám ho pošle.
Za vyzdvihnutie a prebratie prekladu si je klient zodpovedný sám.
Ďalej Vás chcem informovať, že od 1.6.2022 preklad jednej normostrany (1800 znakov aj s medzerami) stojí 25 €.
V prípade lekárskych nálezov stojí odborný preklad jednej normostrany od 1.6. 2022 – 30 eur.
Preklady preberám buď osobne alebo naskenované a Vami poslane mailom. Prosím každého klienta aby mi neposielal preklady na mail, keď sa chcú spýtať iba na cenu prekladu.
Odhadnúť presnú sumu prekladu je ťažké – spravidla text napísaný v slovenčine na jednej normostrane (zvykne vyjsť 1,5 až dve normostrany v nemčine). Podobné platí aj pri preklade naopak.
V tabuľke nájdete ceny niektorých bežných prekladov – cena je konečná.

Slovenský výpis z registra trestov z pošty aj s overovacou doložkou (bez overovacej doložky je dokument neplatný a ho neprekladám)60€
Slovenský rodný list25€
Osvedčenie o registrácii I zo Spolkovej republiky Nemecko60€
Osvedčenie o registrácii II zo Spolkovej republiky Nemecko20€
Slovenské živnostenský oprávnenie s troma činnosťami pôsobenia podnikania40€
Tabuľka č. 1 Cenník prekladov

Nakoľko si niektorí klienti nevážia môj čas, kedy som bol ochotný im zobrať preklad na poštu, túto službu ponúkam iba v prípade, že ste ochotní zaplatiť mi:

  • Náhradu za stratu času … 1 hodina … 20 €
  • Poštovné vyúčtované podľa cenníka pošty a podľa gramáže doporučeného listu alebo balíka alebo expres kuriéra na adresu
  • Cestovné náklady – taxík smer na poštu aj naspäť – aktuálne 2,50 za jeden smer cesty

Prosím berte na vedomie, že ja nie som Váš poštový kuriér a službu som ochotný spraviť iba vo výnimočných prípadoch.

Ďalej Vás chcem informovať, že každý preklad robím ja ako človek a neexistuje žiadna mašina, do ktorej papiere strčím a mi mašina vypľuje hotový preklad. Samotný preklad jednej normostrany mi trvá asi 90 minút. Okrem toho musím ešte aj preklad zapísať do denníka znalca, nakopírovať a naskenovať vaše dokumenty do archívu a po preložení ich prekontrolovať následne opečiatkovať a zviazať.

Ešte by som Vás chcel upozorniť že za (odborné náročné) preklady v maximálnej dĺžke 1 normostrana, ktoré sa požadujú byť spravené v ten istý deň, si účtujem 100 percentnú prirážku za vyhotovenie prekladu. Za preklad, ktorý požadujete spraviť na druhý deň, si účtujem 50 percentnú prirážku.
Príkladové ceny uvedené v tabuľke sa vzťahujú na vyhotovenie prekladu v ten termín, ktorý je u mňa možný spraviť – t.j. 2 až tri dni.

Ďalej by som Vás chcel poprosiť, aby ste ceny nezjednávali a radšej si našli iného prekladateľa. Okrem toho mi prosím nevolajte ohľadom ocenenia Vášho prekladu, ktorý ja nevidím. Ocenenie takéhoto prekladu je nemožné. V prípade záujmu mi preklad doneste osobne. Klienti zo zahraničia ho môžu poslať aj mailom.