ÚRADNÉ PREKLADY

Cena za vyhotovenie úradného prekladu

Podľa vyhlášky 491/2004 Z. z. 19,92€ / ns

+ písomné vyhotovenie prekladateľského úkonu = 2,66€

+ 1 vyhotovenie čiernobieleho listu formátu A4 = 0,10€

Poznámka: 1 ns (normostrana) = 1 800 znakov vrátane medzier.

Vyhláška 491/2004 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách,
náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov. Podľa tejto vyhlášky § 10 odsek 1 písmeno b) si účtujem za každú aj začatú
stranu prekladu 19,92 € bez DPH.

Vyhláška 491/2004 Z. z.

Podľa § 10 odsek 5 „Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Podľa § 12 odsek 1: „Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu, úkonu tlmočníckej činnosti (ďalej len „tlmočnícky úkon“) alebo úkonu prekladateľskej činnosti (ďalej len „prekladateľský úkon“) bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50 %.“

Podľa § 12 odsek 3 „Ak je preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30 %.