Európsky referenčný rámec pre jazyky

Na zaradenie sa do správnej skupiny Vám pomôže Európsky referenčný rámec pre jazyky, ktorý vypracovala Rada Európy v 90. rokoch a prvýkrát bol publikovaný v roku 2001. Spoločný európsky referenčný rámec sa zaoberá hodnotením pokroku vo výsledkoch vzdelávania v súvislosti s cudzím jazykom. Cieľom je dosiahnuť vzájomnú porovnateľnosť rôznych európskych jazykových certifikátov a vytvoriť referenčnú hodnotu pre získanie jazykových znalostí. Je rozdelená do troch úrovní – základné (A), nezávislé (B) a kompetentné (C) použitie jazyka. Každá úroveň je zase rozdelená do dvoch úrovní zručností. Odporúčanie zohľadňuje štyri subkvalifikácie: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a rozprávanie pre každú úroveň.

A1 – začiatočník

Dokáže porozumieť a používať známe každodenné výrazy a veľmi jednoduché vety zamerané na uspokojenie konkrétnych potrieb. Vie predstaviť seba a ostatných a klásť ostatným ľuďom otázky o sebe – napr. kde žijú, akých ľudí poznajú alebo aké veci majú – a môžu odpovedať na otázky tohto druhu. Môže komunikovať jednoduchým spôsobom, ak osoba, s ktorou hovoríte, hovorí pomaly a zreteľne a je ochotná pomôcť.

A2 – základné vedomosti

Rozumie vetám a často používaným výrazom, ktoré sa týkajú oblastí veľmi bezprostredného významu (napr. informácie o osobe a rodine, nakupovanie, práca, bližšie prostredie). Vie komunikovať v jednoduchých bežných situáciách, ktoré zahŕňajú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Dokáže jednoduchými prostriedkami opísať svoj pôvod a školenie, bezprostredné prostredie a veci spojené s okamžitými potrebami.

B1 – pokročilé používanie jazykov

Rozumie hlavným bodom pri používaní jasného štandardného jazyka a pri rozhovoroch o známych veciach z práce, školy, voľného času atď. Zvládne väčšinu situácií, ktoré sa vyskytujú počas cestovania v jazykovej oblasti. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú známe, a oblasti osobného záujmu. Dokáže podať správu o zážitkoch a udalostiach, opísať sny, nádeje a ciele a poskytnúť stručné dôvody alebo vysvetlenia týkajúce sa plánov a názorov.

B2 – Nezávislé používanie jazyka

Rozumie hlavnému obsahu zložitých textov o konkrétnych a abstraktných témach; rozumie aj technickým diskusiám vo svojej vlastnej špecializácii. Dokáže komunikovať tak plynulo a spontánne, že je možný normálny rozhovor s rodenými hovoriacimi bez veľkého úsilia na oboch stranách. Vie sa jasne a podrobne vyjadriť k širokej škále predmetov, vysvetliť uhol pohľadu na aktuálnu otázku a naznačiť výhody a nevýhody rôznych možností.

C1 – Odborné jazykové znalosti

Dokáže porozumieť širokej škále náročných a dlhších textov a tiež pochopiť implicitné významy. Vie sa plynulo a spontánne vyjadrovať bez toho, aby musel hľadať slová, ktoré sú jasne rozpoznateľné. Vie efektívne a pružne používať jazyk v spoločenskom a pracovnom živote alebo pri odbornej príprave a štúdiu. Vie sa vyjadriť zreteľne, štruktúrovane a podrobne k zložitým otázkam a vhodne použiť rôzne prostriedky na prepojenie textu.

C2 – Znalosť takmer rodeného hovorcu

Ľahko rozumie prakticky všetkému, čo číta alebo počuje. Dokáže v ucelenej prezentácii zhrnúť informácie z rôznych písomných a ústnych zdrojov a uviesť dôvody a vysvetlenia. Vie sa spontánne, veľmi plynulo a presne prejaviť a tiež objasniť jemné nuansy významu v zložitejších záležitostiach.